دوشنبه مورخ 28 آذر 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در مؤسسه خیریه نگهداری دختران بی سرپرست مهرویان قائم ، از این مرکز شبانه روزی بازدید فرمودند + تصاویر

دوشنبه 19 دسامبر 2022

دوشنبه مورخ 28 آذر 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در مؤسسه خیریه نگهداری دختران بی سرپرست مهرویان قائم ، از این مرکز شبانه روزی بازدید فرمودند.

دیدگاه ها