جمعه ها ساعت 12 ، مسئولین ادارات ، سازمان ها و نهادها ، در محل مصلی جمعه قائم شهر ، پاسخگوی مراجعات مردمی خواهند بود.

شنبه 20 آوریل 2019

حسب هماهنگی های انجام شده با مسئولین ادارات ، نهادها ، و سازمان ، مبنی بر استقرار میز خدمت در مراسم های نماز جمعه شهرستان ، و در اختیار نهادن تریبون پیش از خطبه نمازجمعه به ادارات،سازمان ها،یا نهادها جهت ارائه گزارش کار و عملکرد ، و دیدار عمومی مردمی  به مناسبات مقتضی ، ستاد برگزاری نمازجمعه قائم شهر، طی یک جدول منظم ، زمانبندی سخنرانی و میز خدمتِ ادارات ، نهادها و سازمان ها در مراسم نمازجمعه قائم شهر را در دستور کار قرار داده است ، که هر هفته اطلاعرسانی خواهد شد.

لذا ، مردم فهیم ، و نمازگزاران گرامی ، میتوانند ، از ساعت 12 روزهای جمعه ، با حضور در محل برگزاری مراسم نمازجمعه «مصلی جمعه شهرستان قائم شهر» ضمن دیدار عمومی با مسئولین ، خدمات ، راهنمایی ها ، و دستورات مقتضی را از ایشان دریافت نمایند.

kywc_photo_2019-04-20_12-32-50.jpg

دیدگاه ها