همایش حضور حد اکثری ، تقویت مردم سالاری دینی در لاریم برگزار شد