حضور آیت الله معلمی در بیت آیت الله محمدی لائینی در شهرستان نکا