اقامه نمازعبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان قائم شهر به امامت آیت الله معلمی درمصلی جمعه این شهرستان برگزارگردید.