تظاهرات اعتراضی مردم قائم شهر در پی اهانت به مقدسات در اغتشاشات اخیر معاندین + تصاویر

جمعه 23 سپتامبر 2022

تظاهرات اعتراضی مردم قائم شهر در پی اهانت به مقدسات در اغتشاشات اخیر معاندین

دیدگاه ها