همایش بصیرتی پرسنل مرکز آموزشی شهید قاسمیان ناجا با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 17 ژانویه 2022

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 27 دی 1400  ، همایش بصیرتی پرسنل مرکز آموزشی شهید قاسمیان ناجا با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی برگزار شد .

img_4638_iys.jpg

img_4644_y926.jpg

img_4645_h9gh.jpg

img_4649_kfmu.jpg

img_4652_tqzy.jpg

img_4659_6560.jpg

img_4661_7q5c.jpg

img_4662_4vy.jpg

img_4663_mg4l.jpg

img_4664_xl09.jpg

img_4668_v5jf.jpg

img_4670_x4qn.jpg

img_4683_cseo.jpg

img_4686_lm8v.jpg

img_4689_og5g.jpg

img_4690_4mcb.jpg

img_4691_cqt1.jpg

img_4693_h6hs.jpg

img_4695_vtu.jpg

img_4703_3bsw.jpg

img_4728_besk.jpg

img_4729_kjlk.jpg

img_4732_wjjg.jpg

img_4747_d8d7.jpg

دیدگاه ها