جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراسم عزاداری شب های دهه اول محرم ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر + تصاویر

مراسم عزاداری شب اول محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_2021-08-10_12-30-44_qnoo.jpg photo_2021-08-10_12-30-50_mc4a.jpg photo_2021-08-10_12-30-53_8u7n.jpg photo_2021-08-10_12-30-56_4qm8.jpg
  مراسم عزاداری شب دوم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_2021-08-15_08-08-29_nfzc.jpg photo_2021-08-15_08-08-45_adph.jpg photo_2021-08-15_08-08-35_24gd.jpg photo_2021-08-15_08-08-22_c0rb.jpg photo_2021-08-15_08-08-27_jx4.jpg photo_2021-08-15_08-08-20_ba4h.jpg photo_2021-08-15_08-08-18_sdeb.jpg   مراسم عزاداری شب سوم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_2021-08-15_08-07-58_rf8z.jpg photo_2021-08-15_08-07-39_ghlq.jpg photo_2021-08-15_08-08-13_u1yd.jpg photo_2021-08-15_08-07-54_5l6k.jpg photo_2021-08-15_08-08-06_nznq.jpg photo_2021-08-15_08-08-08_x7lb.jpg photo_2021-08-15_08-07-48_ojnw.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۲۶_ivj.jpg   مراسم عزاداری شب چهارم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۴۲_uxhp.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۰۰_5on6.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۰۴_u6cb.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۰۷_mh7l.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۲۱_pvv5.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۳۳_muy.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۲۳_3qj7.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۱۴_8d66.jpg   مراسم عزاداری شب پنجم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۲۱_u4af.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۲۳_wjhz.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۲۹_sdzs.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۳۲_xwix.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۳۶_lr3.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۴۶_9glp.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۴۹_ps8u.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۵۷_yuf.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۰۵_hp47.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۱۲_xckg.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۱۵_pj21.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۲۱_8lh.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۲۹_lf4b.jpg
  مراسم عزاداری شب ششم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۳۷_t69.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۳_uami.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۵_jx29.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۶_q8k0.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۹_slas.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۵۲_88r5.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۰_32j2.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۲_4s8g.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۵_0xa.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۶_lpzx.jpg  
  مراسم عزاداری شب هفتم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۲۴_lhtt.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۳۲_jl2a.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۳۳_m7nf.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۳۶_cy3u.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۴۴_y42t.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۴۹_2ahm.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۵۵_mgp.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۱۰_v65b.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۱۹_mp5s.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۲۰_g1v4.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۳۴_lt9n.jpg   مراسم عزاداری شب هشتم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۲۳_2aha.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۲۸_8li6.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۱_fac1.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۵_(2)_5lrh.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۵_0hir.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۹_f9qk.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۱_4c9p.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۳_e4yj.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۵_k1yo.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۶_3t8w.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۵۲_nqku.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۹-۰۷_neu.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۱۱-۳۵_wurc.jpg   مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۰۵-۲۶_17ha.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۰۵-۳۱_7u9.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۰۵-۳۵_8cn.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۷-۵۱_8b7k.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۷-۵۴_b0c5.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۷-۵۵_n3b8.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۸-۰۳_1no4.jpg photo_2021-08-19_17-00-53_14im.jpg  
  مراسم عزاداری شب دوم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_2021-08-15_08-08-29_nfzc.jpg photo_2021-08-15_08-08-45_adph.jpg photo_2021-08-15_08-08-35_24gd.jpg photo_2021-08-15_08-08-22_c0rb.jpg photo_2021-08-15_08-08-27_jx4.jpg photo_2021-08-15_08-08-20_ba4h.jpg photo_2021-08-15_08-08-18_sdeb.jpg   مراسم عزاداری شب سوم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_2021-08-15_08-07-58_rf8z.jpg photo_2021-08-15_08-07-39_ghlq.jpg photo_2021-08-15_08-08-13_u1yd.jpg photo_2021-08-15_08-07-54_5l6k.jpg photo_2021-08-15_08-08-06_nznq.jpg photo_2021-08-15_08-08-08_x7lb.jpg photo_2021-08-15_08-07-48_ojnw.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۲۶_ivj.jpg   مراسم عزاداری شب چهارم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۴۲_uxhp.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۰۰_5on6.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۰۴_u6cb.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۰۷_mh7l.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۴-۲۱_pvv5.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۳۳_muy.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۲۳_3qj7.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۴_۰۱-۴۳-۱۴_8d66.jpg   مراسم عزاداری شب پنجم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۲۱_u4af.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۲۳_wjhz.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۲۹_sdzs.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۳۲_xwix.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۳۶_lr3.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۴۶_9glp.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۴۹_ps8u.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۳-۵۷_yuf.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۰۵_hp47.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۱۲_xckg.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۱۵_pj21.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۲۱_8lh.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۰۰-۱۴-۲۹_lf4b.jpg
  مراسم عزاداری شب ششم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۳۷_t69.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۳_uami.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۵_jx29.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۶_q8k0.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۴۹_slas.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۵-۵۲_88r5.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۰_32j2.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۲_4s8g.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۵_0xa.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۲۲-۵۶-۰۶_lpzx.jpg  
  مراسم عزاداری شب هفتم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۲۴_lhtt.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۳۲_jl2a.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۳۳_m7nf.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۳۶_cy3u.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۴۴_y42t.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۴۹_2ahm.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۶_۲۳-۲۹-۵۵_mgp.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۱۰_v65b.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۱۹_mp5s.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۲۰_g1v4.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۲۲-۵۳-۳۴_lt9n.jpg   مراسم عزاداری شب هشتم محرم  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر:   photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۲۳_2aha.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۲۸_8li6.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۱_fac1.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۵_(2)_5lrh.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۵_0hir.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۳۹_f9qk.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۱_4c9p.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۳_e4yj.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۵_k1yo.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۴۶_3t8w.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۵-۵۲_nqku.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۰۹-۰۷_neu.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۱۹-۱۱-۳۵_wurc.jpg   مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی  ، [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده] ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر: photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۰۵-۲۶_17ha.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۰۵-۳۱_7u9.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۰۵-۳۵_8cn.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۷-۵۱_8b7k.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۷-۵۴_b0c5.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۷-۵۵_n3b8.jpg photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۸_۲۳-۱۸-۰۳_1no4.jpg photo_2021-08-19_17-00-53_14im.jpg  

مطالب مرتبط