بازدید آیت الله معلمی از پروژه های مدیریت شهری شهرستان قائم شهر

چهارشنبه 5 آگوست 2020

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 15 مرداد 99 آیت الله معلمی از پروژه های مدیریت شهری شهرستان قائم شهر (آزادسازی حریم رودخانه سیاهرود و زیرگذر مسجد رسول اکرم«ص» . ) بازدید کردند.

nnub_img_6305.jpg

4rce_img_6320.jpg

otv_img_6323.jpg

9dez_img_6347.jpg

6u0k_img_6360.jpg

kdks_img_6399.jpg

queh_img_6432.jpg

rxwg_img_6461.jpg

n6cp_img_6469.jpg

9oov_img_6512.jpg

zh42_img_6544.jpg

lcp_img_6555.jpg

دیدگاه ها