مراسم نمازجمعه بیست و هشتم آبان هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 28 آبان 1395

مراسم نمازجمعه بیست و هشتم آبان هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر
IMG_7012 IMG_7017 IMG_7025 IMG_7028 IMG_7029 IMG_7032 IMG_7035 IMG_7038 IMG_7053 IMG_7058 IMG_7066 IMG_7080 IMG_7089 IMG_7100 IMG_7105 IMG_7115 IMG_7125 IMG_7140 IMG_7149 IMG_7163 IMG_7164 IMG_7168 IMG_7178 IMG_7204 IMG_7212 IMG_7216 IMG_7218 IMG_7219 IMG_7225 IMG_7259 IMG_7265 IMG_7290 IMG_7292

دیدگاه ها