نمازجمعه نوزدهم شهریور هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 9 سپتامبر 2016

نمازجمعه نوزدهم شهریور هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

IMG_0009 IMG_0011 IMG_0019 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0036 IMG_0040 IMG_0068 IMG_0075 IMG_0079 IMG_0082 IMG_0091 IMG_0101 IMG_0103 IMG_0105 IMG_0122 IMG_0137 IMG_0139 IMG_0155 IMG_0160 IMG_0161 IMG_0165 IMG_0170 IMG_0177 IMG_0182 IMG_0185 IMG_9868 IMG_9872 IMG_9903 IMG_9905 IMG_9918 IMG_9924 IMG_9934 IMG_9946 IMG_9950 IMG_9954 IMG_9974 IMG_9977 IMG_9989

مطالب مشابه
دیدگاه ها