در راستای اهتمام به تحقّق منویّات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل: افتتاح پروژه 96 واحدي مسکن کارکنان کارخانهء جويبار لوله توسط حضرت آیت الله معلمی

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395

در راستای اهتمام به تحقّق منویّات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل:
افتتاح پروژه 96 واحدي مسکن کارکنان کارخانهء جويبار لوله توسط حضرت آیت الله معلمی

photo_2016-05-09_09-35-55

دیدگاه ها