جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حضور آیت الله معلمی به همراهی پدر سه شهید «شهیدان محمد زاده» در یادواره 6 شهید روستاهای علی آباد و اسدالله آباد محمودآباد

حضرت آیت الله معلمی با حضور در منزل پدر سه شهید«شهیدان محمد زاده» ، به مقام شامخ شهدای این بیت اداء احترام فرمودند.
این دو پدر شهید گران شأن ، در ادامه ، به همراهی ، به محل مراسم یادواره 6 شهید روستاهای علی آباد و اسدالله آباد محمودآباد مشرّف شدند.

photo_2016-02-22_22-12-38 photo_2016-02-22_22-25-20 photo_2016-02-22_22-25-32 photo_2016-02-22_22-25-44 photo_2016-02-22_22-26-11 photo_2016-02-22_22-26-14 photo_2016-02-22_22-26-18 photo_2016-02-22_22-26-22 photo_2016-02-22_22-26-27 photo_2016-02-22_22-26-33 photo_2016-02-22_22-26-40 photo_2016-02-22_22-29-25 photo_2016-02-22_22-29-55 photo_2016-02-22_22-30-36 photo_2016-02-22_22-30-39 photo_2016-02-22_22-30-42 photo_2016-02-22_22-30-45 photo_2016-02-22_22-30-48 photo_2016-02-22_22-30-51 photo_2016-02-22_22-31-01 photo_2016-02-22_22-31-11 photo_2016-02-22_22-31-16 photo_2016-02-22_22-31-19 photo_2016-02-22_22-31-55 photo_2016-02-22_22-32-01 photo_2016-02-22_22-32-05 photo_2016-02-22_22-32-08 photo_2016-02-22_22-32-25 photo_2016-02-22_22-32-31 photo_2016-02-22_22-32-35 photo_2016-02-22_22-32-42 photo_2016-02-22_22-33-01 photo_2016-02-22_22-33-19 photo_2016-02-22_22-33-35 photo_2016-02-22_22-33-41 photo_2016-02-22_22-34-17 photo_2016-02-22_22-34-55 photo_2016-02-22_22-34-58 photo_2016-02-22_22-35-29 photo_2016-02-22_22-35-55 photo_2016-02-22_22-36-02 photo_2016-02-22_22-36-11 photo_2016-02-22_22-36-49 photo_2016-02-22_22-36-53 photo_2016-02-22_22-37-06

مطالب مرتبط