با حضور آیت الله معلمی در مسجد جامع پل سفید سوادکوه برگزار شد؛همایش بزرگ میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری

دوشنبه 3 اسفند 1394

با حضور آیت الله معلمی در مسجد جامع پل سفید سوادکوه برگزار شد؛همایش بزرگ میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری
photo_2016-02-22_19-09-00 photo_2016-02-22_19-10-20 photo_2016-02-22_19-10-29 photo_2016-02-22_19-28-33 photo_2016-02-22_19-28-41 photo_2016-02-22_19-28-44 photo_2016-02-22_19-28-52 photo_2016-02-22_19-28-58 photo_2016-02-22_19-29-00 photo_2016-02-22_19-29-08 photo_2016-02-22_19-29-19 photo_2016-02-22_19-29-39 photo_2016-02-22_19-31-07 photo_2016-02-22_19-31-12 photo_2016-02-22_19-31-17 photo_2016-02-22_19-31-22 photo_2016-02-22_19-31-29 photo_2016-02-22_19-31-58 photo_2016-02-22_19-32-06 photo_2016-02-22_19-32-15 photo_2016-02-22_19-32-25 photo_2016-02-22_19-32-30 photo_2016-02-22_19-33-06 photo_2016-02-22_19-33-31 photo_2016-02-22_19-34-18 photo_2016-02-22_19-34-26 photo_2016-02-22_19-35-28 photo_2016-02-22_19-35-32 photo_2016-02-22_19-35-37 photo_2016-02-22_19-37-02 photo_2016-02-22_19-37-14 photo_2016-02-22_19-39-23 photo_2016-02-22_19-39-35 photo_2016-02-22_19-39-44 photo_2016-02-22_19-41-58 photo_2016-02-22_19-43-00 photo_2016-02-22_19-43-42 photo_2016-02-22_19-43-52 photo_2016-02-22_19-44-00 photo_2016-02-22_19-44-17 photo_2016-02-22_19-44-24 photo_2016-02-22_19-44-40 photo_2016-02-22_19-44-43 photo_2016-02-22_19-44-57

مطالب مشابه
دیدگاه ها