با حضور آیت الله معلمی برگزار شد ؛ یادواره 14 شهید روستای کریم کلای بابل

یکشنبه 21 فوریه 2016

با حضور آیت  الله معلمی برگزار شد ؛ یادواره 14 شهید روستای کریم کلای بابل

photo_2016-02-21_22-42-00 photo_2016-02-21_22-42-13 photo_2016-02-21_22-42-23 photo_2016-02-21_22-42-36 photo_2016-02-21_22-43-20 photo_2016-02-21_22-43-24 photo_2016-02-21_22-43-33 photo_2016-02-21_22-43-40 photo_2016-02-21_22-43-44 photo_2016-02-21_22-43-49 photo_2016-02-21_22-43-54 photo_2016-02-21_22-44-02 photo_2016-02-21_22-44-09 photo_2016-02-21_22-44-13 photo_2016-02-21_22-44-18 photo_2016-02-21_22-44-21 photo_2016-02-21_22-44-36 photo_2016-02-21_22-45-31 photo_2016-02-21_22-45-40 photo_2016-02-21_22-45-45 photo_2016-02-21_22-45-50 photo_2016-02-21_22-45-52 photo_2016-02-21_22-45-57 photo_2016-02-21_22-46-13 photo_2016-02-21_22-46-25 photo_2016-02-21_22-46-29 photo_2016-02-21_22-47-10 photo_2016-02-21_22-47-16 photo_2016-02-21_22-47-25 photo_2016-02-21_22-47-28 photo_2016-02-21_22-50-08 photo_2016-02-21_22-50-11 photo_2016-02-21_22-51-01

مطالب مشابه
دیدگاه ها